B1

Ovo je ISPIT ZA NJEMAČKU INTEGRACIJU (pogodan za predaju kao dio integracijskog sporazuma).

B1 integracioni test služi za ispunjavanje modula 2 integracionog ugovora za stalni boravak i sticanje austrijskog državljanstva.

Uključuje jezički sadržaj, kao i znanje o vrijednostima i orijentaciji.

Pismeni ispit traje 140 minuta (bez pauze od 15 minuta) i sastoji se od subtestova slušanja, čitanja i pisanja uklj. Poznavanje vrijednosti i orijentacije. Nakon toga slijedi usmeni ispit koji se izvodi ili kao individualni ispit ili kao ispit u paru.

Minimalan broj učesnika: 6 osoba.

Nudimo dva različita formata ispita:

  • Ispitivanje u sklopu Startpaket Deutsch & Integration projekta za ciljne grupe ÖIF-a onih koji imaju pravo na azil, onih koji imaju pravo na supsidijarnu zaštitu, tražitelja azila sa velikom vjerovatnoćom kreditiranja i raseljenih lica
  • Integracioni ispit B1 (otvorena ciljna grupa)