1Važeća verzija općih uvjeta poslovanja kompanije “deutschundmehr Sprachinstitut eU” upisana u registar privrednih društava područnog suda za ZRS Graz “FN 438758 h” sastavni su dio svih ugovora sklopljenih sa DEUTSCH&MEHR (posebno registracije kurseva i rezervacije). Odstupajući sporazumi su efektivni samo ako su sačinjeni u pisanoj formi.
2 Navedene cijene vrijede do 31.12.2022.
3 Obavezne prijave za kurseve i ponovne rezervacije će biti prihvaćene samo u pisanoj formi, online ili lično u kancelariji.
4DEUTSCH&MEHR je posvećen radu sa tehnički kompetentnim nastavnim osobljem . Promjene u ličnosti predavača su moguće u svakom trenutku.
5Cijeli iznos računa se mora platiti prije početka kursa. Kotizacija se može platiti gotovinom ili bankovnim transferom. Za bankovne transfere, DEUTSCH&MEHR pokriva samo troškove i naknade nastale u Austriji. Naš račun: Raiffeisenlandesbank Steiermark, 8010 Graz, IBAN: AT13380000000780 8710; SWIFT/BIC: RZSTAT2G. U slučaju kašnjenja u plaćanju i naknadnog opomene, DEUTSCH&MORE naplaćuje: Podsjetnik za plaćanje: 0,00 €
Podsjetnik: 7,00 €
Podsjetnik: 15,00 €

i zadržava pravo naplate zatezne kamate od 5% pm od cijene kursa. Ako se izda drugi pismeni podsjetnik, polaznik(i) kursa neće imati pravo na bilo kakve popuste i umanjenja koja su mu bila odobrena, tako da mu/joj duguje redovnu kotizaciju plus naknade za opomene i zatezne kamate. Proces se predaje agenciji za naplatu. U slučaju posredovanih polaznika kursa, kao i kod drugih polaznika kursa, mora se osigurati da se puna kotizacija za kurs dospijeva od prvog dana kursa . Različite agencije za finansiranje plaćaju naknadu za kurs samo ako je učesnik(i) pohađao najmanje 80% nastavnih jedinica. U suprotnom, polaznik mora sam snositi puni iznos troškova kursa i po potrebi se pobrinuti za refinansiranje. Reklamacije na kurseve koje nudi DEUTSCH&MEHR ne daju pravo na povraćaj naknade za kurs, osim u slučaju značajnih i očiglednih nedostataka.

6Ukoliko se dostigne maksimalni broj učesnika od 15, DEUTSCH&MEHR zadržava pravo da odbije registraciju. Prilikom utvrđivanja podobnosti za učešće koristi se vrijeme prijema kotizacije. Minimalni broj učesnika varira i može se vidjeti na početnoj stranici za odgovarajuće kurseve i projekte. DEUTSCH&MEHR zadržava pravo otkazivanja kurseva bez minimalnog broja polaznika ili iz organizacijskih razloga ili promjene rasporeda ako se većina učesnika slaže. Oni koji su se već prijavili bit će obaviješteni o otkazivanju kursa prije početka kursa. Izvršena plaćanja će biti vraćena u ovom slučaju. Ukoliko se ne postigne minimalni broj polaznika od 6 osoba, kurs se i dalje može održati ako se razlika uplati uplaćenim doprinosima ili se shodno tome smanji broj sati. Ne postoji pravo na naknadu bilo kakvih troškova. Individualni časovi su mogući u bilo koje vrijeme na zahtjev. Termine individualnih časova određuje polaznik kursa u konsultaciji sa odgovarajućim jezičkim trenerom. Promjene u rasporedu od strane polaznika kursa moraju biti najavljene najkasnije do 15 sati dan ranije. U suprotnom se naplaćuje naknada za pojedinačni sat.
7Otkazivanje se uvijek mora izvršiti pismenim putem. Ako otkažete između pet i dvije sedmice prije početka kursa, puna školarina će biti vraćena; za otkazivanje u posljednje dvije sedmice prije početka kursa, 50 € će biti naplaćeno za administrativne troškove. Za otkaze primljene u posljednja 72 sata prije početka kursa, kao i za otkazivanje prvog dana kursa ili kasnije, mora se platiti cjelokupna kotizacija. U slučaju neredovnog pohađanja ili prijevremenog otkaza od strane učesnika, nema prava na povraćaj novca ili smanjenje cijene. Otkazivanje individualnog časa mora biti izvršeno do 24 sata prije datuma, inače će se rezervirane jedinice naplatiti.
8DEUTSCH&MEHR ne snosi odgovornost za ponesene predmete, kao što su odjeća, dragocjenosti, novac ili dokumentacija o kursu. Svaku štetu koju je prouzročio polaznik kursa (npr. u prostorijama tečaja) mora nadoknaditi osoba koja je štetu prouzročila. DEUTSCH&MEHR nije odgovoran u tom pogledu.
9Registracijom na kurs, polaznik kursa pristaje da njegove/njene lične podatke naknadno može automatski obraditi i koristiti DEUTSCH& MEHR u okviru ponuđenih kurseva i rada kursa (slanje elektronskih reklamnih poruka putem e-maila, SMS-a ili pozive). Isto važi i za slučajeve u kojima zainteresovane strane otkrivaju informacije i slično otkrivanjem svojih ličnih podataka. od DEUTSCH&MEHR ili u slučajevima kada su potencijalni kupci svoje lične podatke učinili dostupnim DEUTSCH&MEHR-u u kontekstu takmičenja, festivala ili drugih marketinških događaja. DEUTSCH&MEHR jamči obvezu čuvanja tajnosti podataka u skladu s odredbama Zakona o zaštiti podataka. Svojom registracijom dozvoljavate objavljivanje slika na njemačkom jeziku i više reklamnih medija na kojima se možete identificirati. Ovo ovlaštenje se može opozvati pismenim putem u bilo koje vrijeme.
10DEUTSCH&MEHR nije odgovoran za izdavanje viza ili boravišnih dozvola. Učesnici su odgovorni za poštovanje važećih pasoša, vize, valute i carinskih propisa.
11 Prebijanje sudskih i vansudskih potraživanja je isključeno.
12U slučaju da pojedinačne odredbe odredbi i uslova postanu nevažeći, to ne utiče na efektivnost preostalih odredbi. Sve odredbe koje nisu na snazi bit će zamijenjene u skladu s tim na način koji je dozvoljen zakonskim odredbama.
13Osim ako nije drugačije dogovoreno, primjenjuje se austrijsko pravo. Za sve sporove odgovoran je nadležni sud (relevantni organ) u Grazu. Podložno promjenama programa i greškama u štampanju. Mjesto jurisdikcije je Graz u svim slučajevima.
Opšti uslovi važe do 31.12.2022