لبخند

پشتیبانی زبان با پشتیبانی یادگیری

چی؟

این پروژه پشتیبانی زبانی هدفمند و هدفمند را به زبان آلمانی به عنوان زبان آموزش و پیشنهادات همراه برای تقویت مهارت های (خود)آموزی دانش آموزانی که نیازهای حمایتی بیشتری دارند، ارائه می دهد.

دوره ها در مدارس ابتدایی و متوسطه در گراتس ارائه می شود.

چگونه؟

پیشنهاد پشتیبانی زبان و یادگیری مشارکت فعال در کلاس‌های معمولی به زبان آلمانی، زبان آموزشی را ترویج می‌کند و از دانش‌آموزان در مواجهه با الزامات مدرسه حمایت می‌کند.

هدف Smile در درجه اول کودکان و جوانان اوکراینی در سن مدرسه است که از 24 فوریه 2022 به دلیل درگیری مسلحانه از اوکراین اخراج شده اند.

کی و کجا؟

این دوره ها مستقیماً در مدارس ابتدایی و متوسطه شرکت کننده در گراتس برگزار می شود.

این پیشنهاد مستقیماً با مدارس شرکت کننده سازماندهی می شود.