1Тековната верзија на општите услови на компанијата „deutschundmehr Sprachinstitut eU“ запишана во регистарот на компании на регионалниот суд за ЗРС Грац „FN 438758 h“ се составен дел на сите договори склучени со DEUTSCH&MEHR (особено регистрацијата на курсеви и резервации). Договорите за отстапување се ефективни само доколку се направени во писмена форма.
2 Посочените цени важат до 31.12.2022 година.
3 Обврзувачките регистрации и пререзервации на курсеви ќе бидат прифатени само во писмена форма, онлајн или лично во канцеларијата.
4DEUTSCH&MEHR е посветена да работи со технички компетентен наставен кадар . Во секое време можни се промени во личноста на предавачот.
5Целиот износ на фактурата мора да се плати пред почетокот на курсот. Надоместокот за курсот може да се плати или во готово или со банкарски трансфер. За банкарски трансфери, DEUTSCH&MEHR ги покрива само трошоците и таксите направени во Австрија. Нашата сметка: Raiffeisenlandesbank Steiermark, 8010 Graz, IBAN: AT13380000000780 8710; SWIFT/BIC: RZSTAT2G. Во случај на доцнење на плаќањето и последователно потсетување, DEUTSCH&MORE наплатува: Потсетник за плаќање: 0,00 €
Потсетување: 7,00 €
Потсетување: 15,00 €

и го задржува правото да наплати затезна камата од 5% pm од цената на курсот. Доколку се издаде второто писмено потсетување, учесникот(ите) на курсот нема да имаат право на никакви попусти и намалувања кои можеби биле доделени, така што тој/таа ја должи редовната такса за курсот плус надоместоците за потсетување и затезната камата. Процесот се предава на агенција за наплата. Во случај на учесници на курсот со посредство, како и кај другите учесници во курсот, мора да се осигура дека целосната такса за курсот се плаќа од првиот ден од курсот . Различни агенции за финансирање ја плаќаат таксата за курсот само ако учесникот(ите) посетувал најмалку 80% од наставните единици. Во спротивно, учесникот треба самиот да го сноси целиот износ на трошоците за курсот и по потреба да се погрижи за рефинансирање. Поплаките за курсевите што ги нуди DEUTSCH&MEHR не даваат право да се врати надоместокот за курсот, освен во случај на значителни и очигледни дефекти.

6Доколку се достигне максималниот број на учесници од 15, DEUTSCH&MEHR го задржува правото да одбие регистрации. При утврдување на подобноста за учество, се користи времето на прием на таксата за курсот. Минималниот број на учесници варира и може да се види на почетната страница за соодветните курсеви и проекти. DEUTSCH&MEHR го задржува правото да ги откаже курсевите без минимален број учесници или од организациски причини или да го промени распоредот доколку мнозинството учесници се согласат. Оние кои веќе се регистрирале ќе бидат информирани за откажување на курсот пред почетокот на курсот. Уплатите ќе бидат вратени во овој случај. Доколку не се постигне минималниот број на учесници од 6 лица, курсот сепак може да се одржи доколку разликата се плати со целосно плаќање на придонеси или бројот на часови соодветно се намали. Нема право на компензација за какви било трошоци. Индивидуалните часови се можни во секое време на барање. Датумите за поединечни часови ги одредува учесникот на курсот по консултација со соодветниот тренер за јазици. Промените на распоредот од страна на учесникот на курсот мора да бидат објавени најдоцна до 15 часот еден ден претходно. Во спротивно, таксата за поединечниот час мора да се наплати.
7Откажувањата секогаш мора да се направат во писмена форма. Ако откажете помеѓу пет и две недели пред почетокот на курсот, ќе ви биде вратена целосната такса за курсот; за откажување во последните две недели пред почетокот на курсот, ќе се наплаќаат 50 € за административни трошоци. За откажувања примени во последните 72 часа пред почетокот на курсот, како и за откажувања на првиот ден од курсот или подоцна, треба да се плати целата такса за курсот. Во случај на нередовно присуство или предвремено раскинување од страна на учесникот, нема право на враќање или намалување на цената. Откажувањето на лекција еден на еден мора да се направи до 24 часа пред датумот, во спротивно резервираните единици ќе се наплаќаат.
8DEUTSCH&MEHR не е одговорен за донесените предмети, како што се облека, скапоцености, пари или документи за курсот. Секоја штета предизвикана од учесник на курсот (на пр. во просториите на курсот) мора да биде надоместена од лицето кое ја предизвикало штетата. DEUTSCH&MEHR не е одговорен во овој поглед.
9Со пријавувањето на курсот, учесникот на курсот се согласува дека неговите/нејзините лични податоци може последователно да бидат автоматски обработени и користени од DEUTSCH& MEHR во рамките на понудените курсеви и операцијата на курсот (испраќање на електронски рекламни пораки преку е-пошта, СМС или повици). Истото важи и за случаите во кои заинтересираните страни откриваат информации и слично со откривање на нивните лични податоци. од DEUTSCH&MEHR или во случаи кога потенцијалните клиенти ги ставиле своите лични податоци достапни на DEUTSCH&MEHR во контекст на натпревари, фестивали или други маркетиншки настани. DEUTSCH&MEHR ја гарантира обврската за чување на тајноста на податоците во согласност со одредбите од Законот за заштита на податоците. Со вашата регистрација дозволувате објавување на слики на германски јазик и повеќе рекламни медиуми на кои можете да бидете идентификувани. Ова овластување може да се отповика писмено во секое време.
10DEUTSCH&MEHR не е одговорен за издавање визи или дозволи за престој. Учесниците се одговорни за почитување на важечките пасоши, визи, валута и царински прописи.
11 Пребивањето и на судските и на вонсудските побарувања е исклучено.
12Во случај поединечните одредби од одредбите и условите да станат неефикасни, тоа не влијае на ефективноста на останатите одредби. Сите одредби кои се неефикасни ќе бидат соодветно заменети на начин што е дозволен според законските одредби.
13Освен ако не е поинаку договорено, се применува австриското право. Надлежниот суд (релевантниот орган) во Грац е одговорен за сите спорови. Предмет на промени во програмата и грешки при печатење. Местото на јурисдикција е Грац во сите случаи.
Општите услови важат до 31 декември 2022 година