А1

Ова е ГЕРМАНСКИ ИНТЕГРАЦИСКИ ИСПИТ

(погоден за поднесување како дел од договорот за интеграција).

Стандардизиран германски тест со пристап ориентиран кон акција и интегрирано знаење за вредност и ориентација.

Овој испит е признат како официјален јазичен сертификат за А1 во Австрија. Тоа е стандардизиран тест со пристап ориентиран кон акција. Форматот на испитот ги мери јазичните вештини на ниво А1 од Заедничката европска референтна рамка за јазици.