А2

Ова е ГЕРМАНСКИ ИСПИТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА (погоден за поднесување како дел од договорот за интеграција од 2017 година).

Овој германски тест со интегрирано знаење за вредност и ориентација на јазично ниво А2 служи за исполнување на договорот за интеграција (модул 1) за ограничен престој.

Со германскиот тест (ÖIF тест А2) официјално го признавте нивото на владеење на јазикот А2.

Тестот се базира на секојдневната реалност. Се дели на писмен и устен дел. Писмениот испит трае околу 140 минути, усниот дел 10 минути по учесник. Минимален број на учесници: 6 лица.

Ние нудиме два различни формати на испити:

  • Испитување како дел од проектот Startpaket Deutsch & Integration за целните групи на ÖIF на оние кои имаат право на азил, оние кои имаат право на супсидијарна заштита, барателите на азил со голема веројатност да бидат кредитирани и раселени лица
  • Тест за интеграција А2 (отворена целна група)