Б1

Ова е ГЕРМАНСКИ ИСПИТ ЗА ИНТЕГРАЦИЈА (погоден за поднесување како дел од договорот за интеграција).

Тестот за интеграција Б1 служи за исполнување на модулот 2 од договорот за интеграција за постојан престој и стекнување австриско државјанство.

Вклучува јазична содржина, како и вредности и знаења за ориентација.

Писмениот испит трае 140 минути (без пауза од 15 минути) и се состои од поттестови слушање, читање и пишување вкл. Знаење за вредност и ориентација. Потоа следи усниот испит кој се спроведува или поединечно или во пар.

Минимален број на учесници: 6 лица.

Ние нудиме два различни формати на испити:

  • Испитување како дел од проектот Startpaket Deutsch & Integration за целните групи на ÖIF на оние кои имаат право на азил, оние кои имаат право на супсидијарна заштита, барателите на азил со голема веројатност да бидат кредитирани и раселени лица
  • Интеграциски испит Б1 (отворена целна група)