A2

Ky është PROVIMI I INTEGRIMIT GJERMAN (i përshtatshëm për paraqitje si pjesë e marrëveshjes së integrimit 2017).

Ky test gjerman me vlera të integruara dhe njohuri orientuese në nivelin gjuhësor A2 shërben për të përmbushur marrëveshjen e integrimit (moduli 1) për një qëndrim të kufizuar.

Me testin gjerman (ÖIF test A2) ju keni njohur zyrtarisht nivelin e aftësisë gjuhësore A2.

Testi bazohet në realitetin e përditshëm. Ajo ndahet në një pjesë të shkruar dhe në një pjesë gojore. Provimi me shkrim zgjat rreth 140 minuta, pjesa me gojë 10 minuta për pjesëmarrës. Numri minimal i pjesëmarrësve: 6 persona.

Ne ofrojmë dy formate të ndryshme provimi:

  • Ekzaminimi si pjesë e projektit Startpaket Deutsch & Integration për grupet e synuara të ÖIF të atyre që kanë të drejtë për azil, atyre që kanë të drejtë për mbrojtje shtesë, azilkërkuesve me probabilitet të lartë për t’u kredituar dhe persona të zhvendosur
  • Testi i integrimit A2 (grupi i synuar i hapur)