B1

Ky është PROVIMI I INTEGRIMIT GJERMAN (i përshtatshëm për paraqitje si pjesë e marrëveshjes së integrimit).

Testi i integrimit B1 shërben për të përmbushur modulin 2 të marrëveshjes së integrimit për qëndrim të përhershëm dhe marrjen e shtetësisë austriake.

Ai përfshin përmbajtjen gjuhësore si dhe vlerat dhe njohuritë orientuese.

Provimi me shkrim zgjat 140 minuta (duke përjashtuar pushimin 15 minuta) dhe përbëhet nga nëntestet dëgjim, lexim dhe shkrim përfshirë. Njohuri për vlerat dhe orientimin. Më pas vijon provimi me gojë, i cili kryhet ose si provim individual ose në çift.

Numri minimal i pjesëmarrësve: 6 persona.

Ne ofrojmë dy formate të ndryshme provimi:

  • Ekzaminimi si pjesë e projektit Startpaket Deutsch & Integration për grupet e synuara të ÖIF të atyre që kanë të drejtë për azil, atyre që kanë të drejtë për mbrojtje shtesë, azilkërkuesve me probabilitet të lartë për t’u kredituar dhe persona të zhvendosur
  • Provimi i integrimit B1 (grupi i synuar i hapur)