B2

Testi gjerman B2 është i përshtatshëm për personat që duan të aplikojnë për shtetësi austriake pas një periudhe qëndrimi prej gjashtë vitesh ose që duan të vërtetojnë njohuritë e tyre të avancuara të gjermanishtes.

Me nivelin B2 mund të kuptohen tekste komplekse për tema konkrete dhe abstrakte.

Provimi B2 përbëhet nga një pjesë me shkrim 2 orë e 20 minuta dhe një provim me gojë, i cili zgjat rreth 15 minuta dhe mund të kryhet me dy ose tre kandidatë në të njëjtën kohë. Pjesa e shkruar përbëhet nga modulet lexim të kuptuarit, elementet gjuhësore, të kuptuarit e të dëgjuarit dhe të shprehurit me shkrim. Para provimit me gojë, ka 20 minuta kohë përgatitore.

Numri minimal i pjesëmarrësve: 6 persona.